Джерела та екологічні наслідки забруднення атмосфери

Атмосфера завжди містить певну кількість забруднюючих речовин, які мають природне або антропогенне походження. Рівень забруднення атмосфери природними джерелами є фоновим і з плином часу змінюється несуттєво. Впливати на природні забруднення атмосфери людина не може, але завжди повинна регулювати характер забруднення в процесі господарської діяльності.

Атмосфера забруднюється шляхом привнесення до неї або утворення в ній забруднюючих речовин у концентраціях, що перевищують нормативи якості або рівень природного вмісту. Всі сторонні речовини, які потрапляють до навколишнього середовища внаслідок людської діяльності, за пропозицією Р. Парсона називають антропогенним (від грец. “anthropos” – людина, “genes” – народжений) забрудненням. До нього належать усі види та форми порушення структури та функціонування природних об’єктів, що виникають в результаті діяльності людини.

В наш час забруднення повітряного басейну у більшості розвинених країн є великою соціальною і економічною проблемою. Особливо це стосується великих міст, промислових агломерацій, мегаполісів.

До основних антропогенних джерел забруднення атмосфери відносяться промислові підприємства, комунальне господарство, електроенергетика, транспорт, сільське господарство. У повітря надходять газоподібні речовини, які діють у навколишньому середовищі відповідно до правил загальної екології. Основні серед них такі: правило взаємодії факторів – фактори можуть підсилювати (синергізм) або пом’якшувати (антагонізм) силу дії інших факторів в процесі
взаємодії; закон сукупної діїекологічних факторів – в природі екологічні фактори діють комплексно, тому, оцінюючи вплив забруднюючих речовин, необхідно враховувати “сумаційний ефект” (на негативну дію однієї речовини накладається негативна дія інших).

Рівень забруднення атмосферного повітря в Україні досить високий. За даними Держкомстату України, в останні роки щорічний середній обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря становив 6,04 млн. т, причому 4,16 млн. т – від стаціонарних джерел забруднення, 1,88 млн. т – від автотранспорту. Високий рівень забруднення повітря залишається в містах України, які знаходяться переважно в Донецько-Придніпровському промисловому районі – Кривому Розі, Маріуполі, Донецьку, Запоріжжі, Дніпродзержинську, Єнакієвому, Луганську та ін.

Стале зростання обсягів виробництва призводить до збільшення антропогенного навантаження на довкілля. На сьогоднішній день воно досягло такого рівня, що може негативно впливати на здоров’я населення. Основним напрямком діяльності із зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище повинно стати впровадження комплексу організаційно-технічних заходів, які б забезпечували утримання на одному рівні валових викидів від промислових підприємств та автотранспорту при збільшенні обсягів виробництва.

Серед галузей народного господарства, що мають високий рівень впливу на атмосферне повітря, можна виділити паливно-енергетичний комплекс, металургію, хімічну промисловість, промисловість будівельних матеріалів, транспорт, сільське господарство та ін.

У паливно-енергетичному комплексі нафтохімічні та нафтопереробні заводи є головними джерелами забруднення повітря органічними сполуками. Вони викидають в атмосферу вуглеводень, пил сірчаного газу, фенол, аміак, метил-стирол та інші шкідливі речовини. З димових труб ТЕС в атмосферу надходить значна кількість золи, залишків палива, сірчаного ангідриду, азоту, газоподібних продуктів неповного згорання, а при спалюванні мазуту – сполуки ванадію, солі натрію та деякі інші шкідливі речовини. Від станцій, які працюють на вугіллі, в навколишнє середовище потрапляють природні радіонукліди, що містяться у вугіллі.

Суттєвий негативний вплив на атмосферне повітря мають атомні електростанції. На сучасному етапі розвитку ядерної енергетики більшість діючих АЕС з реакторами на теплових нейтронах працюють
на збагаченому урані-235. При нормальних умовах експлуатації ядерний реактор у паливному циклі є потужним генератором штучних
радіоактивних речовин – понад 500 видів радіоактивних нуклідів. Серед продуктів поділу найбільш радіаційно небезпечними є ізотопи криптону і ксенону, йоду, цезію і стронцію. В умовах подальшого розвитку ядерної енергетики концентрація даних речовин в біосфері зростатиме.

Одним із найбільших забруднювачів є металургійний комплекс, на який припадає 35 % викидів в атмосферне повітря. Технології, що застосовуються на більшості металургійних комбінатів, застаріли і мають низький коефіцієнт корисної дії. Майже 60 % продукції припадає на мартенівські печі, експлуатація яких постійно дорожчає, ефективність скорочується, а викиди забруднюючих речовин збільшуються порівняно з сучасними кисневими конверторами. Процеси
виплавки чавуну і переробки його на сталь супроводжуються викидами в атмосферу різних газів. Викиди пилу в розрахунку на 1 т чавуну складають 4,5 кг, сірчистого газу – 2,7 кг, марганцю – 0,1-0,6 кг. Разом із доменним газом в атмосферу в невеликих кількостях потрапляють також сполуки миш’яку, фосфору, сурми, свинцю, ртуті і рідких металів, ціаністий водень і смолисті речовини.

Більшість сучасних заводів чорної металургії мають цехи коксування вугілля і відділення переробки коксового газу. Коксохімічні виробництва забруднюють атмосферне повітря пилом і сумішшю летких сполук. Підприємства кольорової металургії забруднюють атмосферне повітря сірчистим ангідридом (75 % сумарного викиду в атмосферу), оксидом вуглецю (10,5 %) і пилом (10,4 %).

Досить потужним джерелом забруднення атмосфери є підприєм-
ства хімічної промисловості. Значної шкоди навколишньому середовищу завдають відходи виробництва фосфорних добрив. При виробництві азотних добрив головною причиною забруднення атмосферного повітря є синтез азотної кислоти. Технологія виробництва суперфосфату пов’язана з викидами в повітря пилу і сполук фтору. При виробництві сірчаної кислоти у газових викидах містяться сірчаний ангідрид, оксиди азоту, токсичний пил, літій і залишки миш’яку. В інших галузях хімічної промисловості в атмосферу викидають такі шкідливі речовини: при виробництві азотної кислоти – оксиди азоту, аміак, оксиди вуглецю; при виробництві хлору – хлор і соляну кислоту; при виробництві штучних волокон – сірковуглець, сірководень; при виробництві ацетилену, карбіду кальцію і феросплавів – вапняний пил, пил кремнієвої кислоти, що містять деякі метали і мають неприємний запах тощо.

Істотний негативний вплив на атмосферне повітря має промисловість будівельних матеріалів. Порівняно з підприємствами інших галузей у промисловості будівельних матеріалів рівень уловлювання і знешкодження шкідливих речовин досить високий. Однак рівень
забруднення навколишнього середовища газоподібними і рідкими
речовинами залишається значним. Підприємства даного комплексу
викидають в повітря завислі речовини (57,1 % від сумарного викиду), оксиди вуглецю (21,4 %), сірчистий ангідрид (10,8 %), оксиди азоту (9 %). Крім того, у викидах присутні сірководень (0,03 %), формальдегід (0,02 %), толуол (0,02 %), бензол (0,01 %), ванадій (0,01 %), ксилол (0,01 %). Навколо заводів, що виробляють цемент, азбест та інші будівельні матеріали, утворилися зони з підвищеною концентрацією в повітрі бензопірену, цементного пилу та інших шкідливих речовин.
Основні показники, що характеризують процеси атмосферного забруднення в Україні, наведені в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Атмосферні викиди від стаціонарних джерел
за основними видами економічної діяльності, тис. т за рік
(станом на 01.01.2004)

Сектор національної економіки Інгредієнти Усього викидів Частка, %
пил SO2 NOх CHх CO2
Усі сектори національної економіки
Сільське і лісове господарство <1 <1
Добувна промисловість
Переробна промисловість
Паливно-енергетичний комплекс
Будівництво
Інші види економічної діяльності >4

Величезний негативний вплив на довкілля має транспорт, на який припадає до 70 % хімічного і 90 % шумового забруднення. На автомобільний транспорт припадає 94 % викидів оксиду вуглецю, 44 % оксиду азоту. Майже 60 % забруднення атмосфери у великих містах залежить від роботи пересувних транспортних засобів. Таке забруднення атмосферного повітря спричиняє гострі хронічні отруєння людей, активізацію деяких хвороб, зокрема алергії, злоякісних пухлин, лейкозів, анемії, серцево-судинних захворювань тощо. У зв’язку з цим
необхідно зосередити зусилля на зменшенні негативного впливу на
навколишнє природне середовище викидів автотранспорту. Для цього необхідно впроваджувати такі заходи:

§ розробка та впровадження пристроїв для зменшення викидів
в атмосферу;

§ забезпечення пріоритетності розвитку пасажирського електро-
транспорту;

§ будівництво об’їзних доріг для транзитного автотранспорту;

§ поліпшення стану автомобільних доріг в населених пунктах;

§ переведення автотранспорту на газове пальне;

§ впровадження нових державних стандартів;

§ посилення контролю за якістю пального.

Забруднення атмосферного повітря загрожує здоров’ю людини, завдає великих економічних збитків, а також негативно впливає на рослинний і тваринний світ. Забруднення атмосфери призводить до появи таких негативних планетарних явищ, як глобальне потепління клімату, руйнування озонового екрану, випадання кислотних опадів, фотохімічний туман тощо.

Глобальне потепління клімату, яке почалося в другій половині ХХ ст., є достовірним фактом. Серед основних причин глобального потепління можна виділити такі: викиди парникових газів, які спричиняють парниковий ефект; забруднення атмосфери хімічними речовинами; вирубування лісів; інтенсифікація сільського господарства; спалювання сміття. Крім вуглекислого газу, парниковий ефект спричиняють метан, оксиди азоту, фреону, вміст яких внаслідок антропогенного впливу швидко зростає. Міжнародна спільнота визнала небезпеку, пов’язану з викидами парникових газів. У 1998 р. Генеральною Асамблеєю ООН була створена Міжурядова група експертів для вивчення причин зміни клімату. В 1992 р. в Ріо-де-Жанейро підписано Рамкову Конвенцію ООН з глобального потепління. В 1997 р. був прийнятий Кіотський протокол, згідно з яким для кожної країни встановлюються квоти на викиди парникових газів.

Не менш складна в науковому відношенні екологічна проблема, пов’язана з руйнуванням озонового екрану, який захищає живі організми нашої планети від негативного впливу ультрафіолетового випромінювання Сонця. Товщина озонового екрану за останні роки зменшилася в середньому на 2,5 %. Встановлено, що руйнування озонового шару спричиняють фреони, антропогенний хлор, оксиди азоту. В 1985 р. у Відні більшість країн підписали Конвенцію, а в Монреалі – Протокол про охорону атмосферного озону, відповідно до якого відмовилися від використання фреону. ЮНЕСКО створила глобальну систему стеження (близько 140 станцій) за вмістом фреонів в атмосфері Землі. В Україні спостереження за станом озонового екрану проводяться на озоно-метричних станціях у Києві, Борисполі, Одесі, Львові та АР Крим.

Одним із негативних наслідків забруднення атмосфери є поява смогів. Дослідження вчених засвідчують, що смог виникає внаслідок складних фотохімічних реакцій у повітрі. Фотохімічний туман являє собою багатокомпонентну суміш газів й аерозольних часток первинного і вторинного походження. До складу основних компонентів смогу входять озон, оксиди азоту й сірки, фотооксиданти. Фотохімічний туман (смог) виникає в результаті фотохімічних реакцій при наявності в атмосфері забруднюючих речовин високої концентрації, інтенсивної сонячної радіації, підвищеній інверсії повітря. Смоги вкрай небезпечні для організму людини і часто стають причиною передчасної смерті.

Забруднення атмосфери оксидами сірки й азоту призводить до появи кислотних опадів. Такі опади завдають великої шкоди навколишньому середовищу, а саме: знижується врожайність сільськогосподарських культур через ушкодження листя кислотами; знищуються лісові масиви; підвищується кислотність ґрунтів, яка призводить до зменшення врожайності; відбувається окислення природних вод; підвищується рівень захворюваності у людей; підсилюється корозія металевих конструкцій тощо.


местных упругих деформаций ( гипотеза Винклера).

; где

Px – интенсивность давления, передающегося на основание (реактивный отпор грунта в т. Х)

Zx – величина перемещения в т. Х (зависит от жесткости балок, характера распределения нагрузки, размеров балки и деформируемости основания

Сz– коэффициент постели

Впервые этот метод был применён при расчете шпал под ж/дор., тогда считали, что Сz = f (грунта), но потом выяснилось, что Сz = f (грунта и ширины подошвы фундамента)

Px = ; Сz = ; Zx = см

Из сопромата известно уравнение, описывающее изгиб балки:

; ;

ЗначениеРх заменяем исходнойформулой:

Решая это уравнение мы найдемZx :

; А1, А2, А3, А4 — произвольные постоянные, определяемые из

начальных параметров.

В конечном итоге находим Сz и Рх , а следовательно Мх и Qx .

Решение этой задачи во многих случаях приведено в табличной форме в зависимости от конструкции фундаментов (Справочник проектировщика).

;

Расчет балок по методу общих упругих деформаций.

(Гипотеза упругого полупространства)

; где Г — гибкость балки;

l — полудлина балки;

h – высота балки;

Е – модуль упругости материала балки;

Е0 – модуль общей деформации грунта.

Г<1 - абсолютно жёсткая балка Для всех случаев составлены таблицы

1<Г>10 — жёсткая балка (метод Горбунова-Посадова)

Г>10 — гибкая балка

Часто при расчете гибких фундаментов (особенно если жесткость балки применима)- переходят к решению задач по методу Жемочкина Б.Н.(Исследование приемов строительной механики для решения статически неопределимых систем).

Метод Жемочника для расчета фундаментных балок

на упругом основании.

В основу метода положены следующие допущения:

1. Действительная криволинейная эпюра

распределения давлений под подошвой

балки заменяется ступенчатой

Распределение давлений на ширине балки

также принимаются равномерным.

2. Между балкой и сжимаемым основанием предполагаются жесткие шарниры опирающиеся стержни, воспринимающие усилия от балки и равномерно распределяющие это усилие на основание.

4. Условие совместимости работы балки и основания и удовлетворяются равенством прогиба балки и осадки основания в месте закрепления опорного стержня yi=Si .

Этот метод является универсальным и позволяет решать любые задачи с любой степенью сложности.

Задача решается смешанным методом.

— единичное перемещение по направлению «к» связи от воздействия «i» связи

— единичное перемещение, вызванное осадкой основания

— единичное перемещение, вызванное прогибом балки

; -находятся обычно по таблицам

Решив систему уравнений и найдя Xi, определяют величины реактивных давлений Рi, соответствующих ширине принятых участков ступенчатой эпюры (см. допущение № 1):

Затем с использованием метода сечений строят эпюры изгибающих моментов M, а по ним окончательно определяют сечение балки и ее армирование

Область применения:

1. При хороших (плотных) грунтах.

2. Для расчета плит (днища емкостей).

3. При глубоком залегании скалы.


Корпоративные тренинги: менеджерами рождаются или становятся?

Каждый год на попытки научить лидеров и менеджеров руководить своими служа-щими и налаживать с ними эффективную обратную связь тратятся миллионы долларов и тысячи часов рабочего времени. Тем не менее значительная часть этих тренингов не дает желаемых результатов. Многие менеджеры так и остаются плохими наставниками. Может быть, причина в том, что этому нельзя научить? Нет, дело не в этом. Сегодня работы ученых проливают свет на то, почему корпоративные тренинги зачастую ни к чему не приводят.

Исследования, проведенные Питером Хэслином, Доном Вандевелле и Гари Лэта-

мом293, показывают, что многие менеджеры не верят в возможность личностных перемен. Такие руководители с установкой на данность просто ищут «готовые» таланты. Они оце-нивают компетентность или некомпетентность служащих на старте – и все. Им нечасто приходит мысль о проведении развивающих тренингов, а когда сотрудник действительно повышает свою квалификацию, они могут и не заметить этого, оставаясь в плену своих пер-воначальных впечатлений. Более того, подобно менеджерам Enron, они редко интересуются мнением своих подчиненных и не приемлют критики с их стороны. Зачем беспокоиться об обучении сотрудников, если измениться они не могут, и зачем налаживать обратную связь, если измениться не можете вы?

Менеджеры с установкой на рост считают, что заполучить талантливого сотрудника – это здорово, но это только отправная точка. Такие руководители гораздо больше заботятся о повышении квалификации своих подчиненных, как и своей собственной. Они намного чаще проводят развивающие тренинги, они замечают улучшения в работе подчиненных и приветствуют критику со стороны сотрудников.

Самое примечательное, что менеджерам можно привить установку на рост. Питер Хэс-лин и его коллеги провели короткий семинар, выстроенный на известных, общепринятых психологических принципах. (Кстати сказать, с некоторыми небольшими поправками их можно легко применять для развития установки на рост у учителей и тренеров.) Семинар начинался с видеофильма и чтения научной статьи о том, как меняется мозг человека в про-цессе обучения. Людям обычно очень интересно, насколько динамичен мозг и как он меня-ется с обретением новых знаний. В статье рассказывалось о том, что меняться можно всю жизнь и что с помощью обучения и практики люди могут развивать свои способности для выполнения самых разных задач. И хотя менеджеры хотели бы, конечно, сразу же найти под-ходящего человека для определенной должности, он не всегда подворачивается в нужный момент. Но обучение и практика способны развить умения имеющихся кандидатов и дотя-нуть их качества до необходимого для успешного выполнения работы уровня.

После семинара наблюдалось резкое изменение в поведении участвовавших в нем менеджеров. Они демонстрировали гораздо большую готовность замечать перемены

в работе своих сотрудников, а также много чаще предлагали помощь в обучении не справ-ляющимся со своими обязанностями подчиненным. И что самое важное: эти изменения

в манере осуществления руководства сохранялись у менеджеров на протяжении всего шестинедельного периода наблюдения за ними.

Что это означает? Прежде всего то, что нам в идеале необходимо не просто нани-мать самых талантливых менеджеров, которых удается найти, и затем давать им свободу действий, но следует искать менеджеров, которые олицетворяют установку на рост: стре-мятся сами учиться и обучать других, открыты к высказыванию своего мнения и к принятию чужого, способны преодолевать препятствия.

**********

Это означает также, что необходимо обучать лидеров, менеджеров и сотрудников не только конкретным методикам эффективной коммуникации и наставничества, но и под-держивать в них веру в способность к росту. А ведь тренинг по активизации установки на рост может быть хорошим началом любой большой программы обучения.

И наконец, это означает, что для успеха в бизнесе необходимо создавать среду, где царила бы установка на рост. Для этого нужно:

• представлять умения как то, что доступно усвоению;

• доносить до сотрудников мысль о том, что здесь ценятся настойчивость и стремление

к обучению, а не только «готовые» гении и таланты;

• давать обратную информацию в таком виде, который стимулировал бы обучение и достижение успеха;

• позиционировать менеджеров как источник знаний.

Без веры в способность человека развиваться многие корпоративные тренинговые про-граммы превращаются в упражнения, имеющие весьма ограниченную ценность. С верой же в развитие такие программы придают подлинный смысл понятию «человеческие ресурсы» и помогают высвобождать огромный потенциал людей.

**********


Полоска-тестер для самодиагностики (бесплатно)

Тест для определения наличия или отсутствия воспаления. На него имеется патент. Тест состоит из трех предметов:

а) тест-полоска с желтым прямоугольником на конце;

б) стерильный ватный тампон для взятия секрета со слизистой;

в) шкала цветов — шесть цветных прямоугольников.

Тест проводят утром. Секрет со слизистой берут в достаточном количестве и в течение 30 секунд всеми сторонами тампона наносят выделения на желтую реактивную зону полоски и потом сравнивают с цветной шкалой.

Если цвет прямоугольника на тест-полоска не изменился, значит все в порядке. Если интенсивность цвета усилилась или прямоугольник окрасился в голубовато-зеленоватые оттенки (это 2 и 3 прямоугольники), следовательно, имеется неболь­шое воспаление, которое можно устранить, пользуясь этими прокладками. Если окраска темная (три последних прямоугольника шкалы цветов), это свидетель­ствует о том, что необходимо обратиться к врачу и параллельно использовать прокладки с анионами. После курса лечения можно повторить тест и сравнить результаты.

Уникальные свойства восьмислойного чуда.

Внешняя упаковка представляет собой пакет из пищевой фольги, которая, имеет липкий, легко открывающийся край, пригодный для повторного, герметич­ного закрытия. Упаковка каждой прокладки прошита по всей длине. Их можно хранить в ванной комнате и носить в сумочке, к загрязнениям извне они не до­ступны.

1-й слой. Гигроскопичный шелковистый хлопковый слой впитывает влагу в 3 раза быстрее, чем в обычных прокладках.

2-й слой. Экологически чистый внутренний слой прокладки с активным кис­лородом и отрицательными ионами эффективно защищает от вредного воздействия бактерий и подавляет их рост.

3-й слой. Гигиенически чистый хлопковый слой

4-й слой. Специальный влагораспределяющий слой, сделанный по уникаль­ной технологии, способствует моментальному впитыванию и препятствует протеканию.

5-й слой. Абсорбирующий слой с высокой впитывающей способностью (со­стоит из высокомолекулярных соединений и материала «airlaid», которые эффективно удерживают влагу и предотвращают протекание).

6-й слой. Гигиенически чистый хлопковый слой.

7-й слой. Нижний воздухопроницаемый слой поддерживает максимальный уровень комфорта и свежести.

8-й слой. Клейкий слой на обратной стороне прокладки (расположение слоя анатомически выверено) не оставляет следов на белье.

ИЗ ЧЕГО ИЗГОТОВЛЕНА АНИОНОВАЯ ПОЛОСКА В ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОКЛАДКАХ ОЗОН & АНИОН

Анионы, достигая поверхности кожи и слизистых оболочек, теряют эл. заряд, передавая его тканям, клеткам крови и становятся высокоактивными атомами и молекулами. Проще говоря, наши боли, недомогания — это положительно заряжен­ные ткани, клетки, локальная боль. А анионы переключают «тумблер» на минус, тем самым снимая боль и удаляя дискомфорт. Составляющей частью анионовой полоски является тонкая нить из турмалина. Турмалин – это минерал, который при нагревании до температуры тела, обладает ионизирующим воздействием. Нанотехнология позволяет использовать полезные качества турмалина более про­дуктивно. Нано — это крошечные частицы и они лучше в применении, чем сам минерал. Из этого минерала и изготовлена анионовая вставка. Миллионы наночастиц турмалина испускаю больше отрицательно заряженных ионов в инфракрас­ном спектре, чем подобный источник твёрдого турмалина. Турмалиновая смесь кристалла при нагревании становится естественным источником отрицательных ионов. Таким образом, турмалин от соприкосновения с телом начинает работать как естественный ионизатор. Эти гигиенические влагоудерживающие и воздухо­проницаемые прокладки способны избавить практически от всех неприятностей. Прокладки «Тяньши», уничтожая бактерии, предупреждают развитие анаэробной инфекции, нормализуют рН, восстанавливают местный иммунитет, во много раз лучше обычных прокладок впитывают и удерживаю влагу, пропускают воздух, уничтожают неприятные запахи, не натирают и не раздражают кожу, создают ре­альный комфорт и чувство полной уверенности в самые критические дни.

Сегодня прокладки «Тяньши» не имеют себе равных не только как по-настоящему комфортный гигиенический продукт, но и как вспомогательное средство для профилактики и лечения многих женских заболеваний. И именно поэтому они рекомендованы каждой современной женщине, вне зависимости от возраста. Женщине, которая ещё долго хочет оставаться мобильной, молодой и здоровой.

Кейс содержит женские гигиенические прокладки:

Для дневного использования (10 шт.).Благодаря мягкому впитывающе-му и абсорбиру­ющему слоям, женские гигиенические ультратонкие прокладки гарантируют ощущение комфорта и чисто­ты. Оказывают антибактериальное действие, снима­ют воспалительные процессы, улучшают иммунитет, нормализуют процессы внутренней секреции и обме­на веществ, уничтожают вредные микробы и бактерии, устраняют неприятные запахи.

Для ночного использования (8 шт.)Благода­ря мягкому впитывающему и абсорбирующему сло­ям, женские гигиенические прокладки для ночного использования гарантируют ощущение комфорта и чистоты. Оказывают антибактериальное действие, снимают воспалительные процессы, улучшают иммунитет, нормализуют процессы внутренней секреции и обмена веществ, уничтожают вредные микробы и бактерии, устраняют неприятные запахи. Дополнительная длина прокладок с защитой от протекания обеспечивает вам спокойный сон и на­дёжную защиту.

Ежедневные прокладки (30 шт.)Благодаря мягкому впитывающему и аб­сорбирующему слоям, прокладки гарантируют ощущение комфорта и чистоты до и после менструального цикла. Оказывают антибактериальное действие, снима­ют воспалительные процессы, улучшают иммунитет, нормализуют процессы вну­тренней секреции и обмена веществ, уничтожают вредные микробы и бактерии, устраняют неприятные запахи.

Полоска-тестер для самодиагностики по­зволит вам определить состояние здоровья до и после использования данного продукта. Все, что вам потребуется — это снять ватной палоч­кой немного секрета влагалища и нанести его на полоску-тестер для самодиагностики. Подо­ждите 30 секунд, сравните полученный цвет с цветом на эталонной шкале и узнайте результа­ты. Полоска-тестер «AIRIZ» помогает женщине обрести уверенность!


Рагануга-бхакти и ИСККОН

Международное Общество Сознания Кришны, основанное А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, в «век самолетов» проповедует миссию Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру. Сутью этой проповеди является рага-марга (преданное служение на основе спонтанной привязанности к Кришне).

Однако в ИСККОНе избегают говорить на эти темы. Прежде всего здесь практикуется и проповедуется вайдхи-бхакти. Как сочетается это с миссией Шри Чайтаньи Махапрабху?

Практикуя панчаратрика-вайдхи (храмовое поклонение), ИСККОН преследует иные цели, чем достижение материальных благословений или пяти видов освобождения, которые обычно приносит такое поклонение. В ИСККОНе следуют пути чистого преданного служения, который указан «Шримад-Бхагаватам» и шестью Госвами. Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе» говорит, что мадхьяма-адхикари (преданные второго класса, которые общаются с вайшнавами, избегают демонов и проповедуют невинным) принимают вайдхи-бхакти с желанием достичь чистого бхакти, где деятельность (карма) состоит из исполнения предписанных обязанностей в поклонении божеству, а знание (гьяна) — в изучении писаний. И то и другое преследуют цель обрести чистый вкус к слушанию и повторению о Кришне, что является рага-бхакти. Такой же метод вайдхи-бхакти рекомендуется Господом Капилой в «Бхагаватам» (3.29.15-19):

«Преданный должен исполнять свои священные обязанности, предписанные шастрами, не рассчитывая на вознаграждение. Он должен постоянно заниматься преданным служением Господу, стараясь избегать ненужного насилия. Преданный должен регулярно посещать храм, созерцать Мои изваяния, касаться Моих лотосных стоп, предлагать Мне атрибуты поклонения и возносить молитвы. Он должен смотреть на мир с отрешенностью, порожденной гуной благости, и видеть единую духовную природу всех живых существ. Занимаясь преданным служением, чистый преданный должен с великим почтением относиться к духовнолму учителю и ачарьям. Он должен проявляить сострадание к нищим и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с ним на одном уровне. Но все, что он делает, он должен делать в соответствии с правилами священных писаний и при этом держать под контролем чувства. Преданный должен стараться слушать разговоры только на духовные темы и все время повтолрять святое имя Господа. В отношениях с людьми он должен быть честным, прямым и дежаться просто. Хотя преданных ни к кому не питает вражды и ко врем относится дружелюбно, ему не следует избегать общества тех, кто находится на низком уровне духовного развития. Тот, кто развил в себе все эти трансцендентные качества и таким образом очистил свое сознание, услышав Мое имя и речи, прославляющие Мои трансцендентные деяния, ощущает их првлекательность».

На основе этих стихов «Шримад-Бхагаватам» Шрила Джива Госвами рассматривает вайдхи-бхакти как аспект рагануга-бхакти. Но при этом нельзя сказать, что метод преданного служения, принятый в ИСККОНе — только рагануга-бхакти. В «Бхакти-сандарбхе» Джива Госвами объясняет: «Преданный, заинтересованный в практике рагануга-бхакти, но еще не развивший вкуса к слушанию и повторению, должен соединять принципы вайдхи-бхакти с практикой рагануга-бхакти». В целом, согласно Дживе Госвами, есть два вида рагануга-бхакт: те, кто обладают вкусом (джата-ручи) и те, кто еще не обладают (аджата-ручи). На этом основании всех преданных ИСККОНа можно назвать рагануга-бхактами. «Чайтанья-чаритамрита» (Мад., 22.156-157) также подтверждает, что «последователи Господа Чайтаньи принимают вайдхи-бхакти-садхану как внешний аспект рагануга-садханы, а не как нечто отдельное от практики рагануги».

Шрила Прабхупада дал ИСККОНу формулу «Проповедь — это сущность», которая разъясняет это. Проповедь — это деятельность бхагавата-вайдхи, рага-марга. Обучая проповеди, Шрила Прабхупада много раз говорил, что падшие души этого века не привлекутся служением Кришне лишь правилами и предписаниями. Прежде они должны почувствовать вкус. Этот вкус становится доступен только благодаря бхагавата-вайдхи, которая, согласно «Таттва-сутре», предполагает три момента: 1 — непосредственное общение с Бхагаваном через слушание и повторение святого имени; 2 — общение с бхагаватой (чистым преданным); 3 — слушание философии «Шримад-Бхагаватам».

Шрила Прабхупада собрал своих первых последователей в Нью-Йорке в 1965-1966 годах благодаря рага (спонтанной привязанности), вызванной слушанием и повторением бхагавата-вайдхи. Это осталось сутью проповеднического успеха ИСККОН до сих пор. Поэтому те, кто идут по стопам Шрилы Прахупады, являются одновременно прабхупаданугами и рагануга-бхактами.

Развеивая сомнения своих начинающих учеников, Шрила Прабхупада в письме от 17.02.68 объясняет: «Я могу сказать, что эта практическая преданность является сокровенным пониманием шастр. Мой Гуру Махараджа говорил, что человек, который читает все книги, но не занимается преданным служением, просто облизывает банку с медом снаружи». Поэтому все эти духовные термины (анартха-нивритти, ручи и т.д.) нужно понимать именно в практическом смысле».

На лекции в день инициации в 1968 году Шрила Прабхупада объяснял: «Следуя регулирующим принципам, человек освобождается от всех греховных поступков. Он больше не ищет удовольствия в незаконном сексе, невегетарианской диете, интоксикациях и азартных играх. Это называется анартха-нивритти. До тех пор, пока человек не избавится от этих четырех видов анартх, или греховной деятельности, он не может утвердиться. Освободившись от этих четырех видов греховной деятельности, он становится непоколебимым. Нитштха, непоколебимость, и затем ручи. Ручи означает, что вкус увеличивается. Затем асакти, привязанность».

В лекции по «Шримад-Бхагаватам» в 1973 году Шрила Прабхупада объясняет признаки ручи и асакти в духе практики ИСККОН: «Ручи означает вкус. Почему вы каждый день слушаете о Кришне, одно и то же? Мы не говорим ничего нового. «Кришна — Верховная Личность Бога, и вы должны предаться Ему». Это наше ежедневное занятие. Но почему вы приходите послушать одни и те же избитые слова? Потому что это очень приятно. Это называется ручи, вкус. «Да, я хочу слушать об этом снова и снова. Да, Кришна — Верховный Господь, а я Его вечный слуга». Вы обрели вкус. До тех пор, пока человек не обрел вкус, он будет думать: «Что за избитые слова? Харе Кришна Харе Кришна двадцать четыре часа в сутки. Вы повторяете, потому что имеете вкус. Другие не могут этого делать. Это называется ручи. И ручи означает асакти, привязанность: «Я должен идти. Я должен повторять. Я должен делать». Тато ништха, тато ручи, тато сактис».

Развитие вкуса к слушанию о нитья-лиле Радха-Кришны достигается в процессе преданного служения лотосным стопам Господа Чайтаньи, что предполагает непосредственное участие в Его миссии санкиртаны. Вкус к слушанию о нитья-лиле Радхи-Кришны не требует отдельных попыток. Шрила Прабодхананда Сарасвати в «Чайтанья-Чандрамритам» говорит: «С накоплением благоприятной деятельности развивается преданность лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. С усилением этой привязанности сердце преданного неожиданно тонет в нектаре, который исходит из лотосных стоп Шримати Радхарани».

Шрила Нароттама Тхакур подтверждает в песне «Гаурангер дути пада»: «Человек, который полностью отдался движению Господа Гауранги, получает адхикару (квалификацию) войти в нитья-лилу Радха-Кришны. Видя в спутниках Господа Гауранги преданных нитья-сиддха, человек немедленно возвышается в траснцендентную обитель Господа Кришны. Тот, кто глубоко погрузился в океан движения Господа Гауранги, становится близким спутником Шри Шри Радха-Мадхавы».

Бхактивинода Тхакур в «Навадвипа-дхама-махатмье» (18) описывает метод, благодаря которому преданный достигает рага (любовной привязанности) в настроении любви (мадхурья) к Шри Шри Радха-Кришне: «Какими бы качествами ни обладал человек, сначала он должен поклоняться Гауранге в дасья-расе (отношения слуги). Постепенно дасья-поклонение Гауранге достигает совершенства. В настроении дасья преданные называют Шри Чайтанью «Махапрабху». Если преданный далее развивает свою любовь до настроения Вриндавана, то форма Гауры в его поклонении становится Шри Радха-Кришной. Радха и Кришна, став едиными, нисшли в облике Гауранги, в этой форме во всей полноте проявлены игры Божественной Четы. Таким образом, как только в сердце живого существа отношения дасья достигают зрелости, Вриндавана-лила раскрывается в нем сама собой. И преданный входит в вечные игры Радха-Кришны во Вриндаване».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати и Шрила Прабхупада утверждали, что духовную сущность ученика раскрывает духовный учитель, который сам находится на чистом духовном уровне. При этом ученик должен быть достаточно зрелым в духовном отношении, чтобы осознать свою вечную сущность. Шрила Прабхупада говорил, что это осознание открывается в сердце само собой, подобно тому как к сыну миллионера, законному наследнику состояния отца, со временем переходят все права на наследство. Когда один из учеников Шрилы Прабхупады попросил его раскрыть его сиддха сварупу (духовную сущность), Шрила Прабхупада ответил: «Тебе незачем беспокоиться о своей сварупе. Когда ты будешь готов, я сам приду к тебе и открою эту тайну».

Согласно «Бхагавад-гите», сознание человека в момент смерти определяет следующее тело. Оскверненное материальное сознание переносит его в материальное тело. Если же человек осознал себя как истинную духовную личность и думает о любовном служении Верховному Господу, это сознание переносит его в духовное царство, даруя общение с Кришной.

Чтобы развить спонтанную любовь к Кришне в настроении гопи Враджа, сначала нужно стать смиренным слугой Господа Чайтаньи в Его миссии санкиртаны. Даже величайшие из вайшнавов — Нитьянанда Прабху (воплощение Господа Баларамы) и Харидас Тхакур (воплощение Брахмы) — смиренно шли от двери к двери, раздавая падшим душам святое имя. Исполняя волю Господа Чайтаньи в настроении слуги, проповедник проникается кришна-премой. Именно поэтому Шрила Рупа Госвами прославляет Шри Чайтанью Махапрабху как самое милостивое воплощение Кришны.

Шрила Прабхупада оставил ИСККОНу миссию проповеди от двери к двери. Исполняя эту миссию, преданные избегают говорить о сокровенных играх Кришны и гопи. Но, удовлетворяя Господа Чайтанью своим смиренным и искреним служением, они беспрепятственно развивают рагануга-бхакти.

Гирлянда из святого имени и премы. Ключ к пониманию единства внешней и внутренней причин прихода Шри Чайтаньи Махапрабху — в повторении святого имени Кришны. Оно является центром внутренней и внешней миссии. Наслаждаясь према-расой в обществе Сварупы Дамодары и Рамананды Рая в Джаганнатха Пури, Господь повторял святое имя. Когда Он совершал санкиртану в Навадвипе или Южной Индии, Он тоже повторял святое имя. Святое имя — это Сам Кришна, Шрила Прабхупада сказал: «Нет разницы внутри Кришны и вовне». Он дал пример железа и огня, показывая, что и «внешняя», и «внутренняя» практика повторения Харе Кришна приводит к одному результату. Когда железо (живое существо) помещено в огонь (процесс преданного служения, который начинается со слушания и повторения), нагревание железа происходит снаружи. Но в конце концов и внутри, и снаружи железо становится подобным огню. Красно-горячее состояние железа можно стравнить с полным сознанием Кришны живого существа. Поскольку повторение и слушание выливается в памятование о Кришне (то есть сознание Кришны), то результат один, неважно, повторение «внутренее» или «внешнее». Шрила Прабхупада говорил: «Если вы постоянно помните о Верховном Господе, вы автоматически очищаетесь, внутренне и внешне. Поскольку Господь абсолютен, мы повторяем имя Господа. Имя тоже Господь. Нет разницы между Его именем и Им Самим».

Шрила Ишвара Пури сказал Господу Чайтанье в Гае: «Природа Харе Кришна маха-мантры такова, что, повторяя ее, всякий немедленно ощущает трансцендентный экстаз любви к Кришне».

«Господь и Его преданные низошли, чтобы насладиться нектаром премы и совместным воспеванием святого имени. Таким образом, Он распространял киртану даже среди неприкасаемых. Он сплел гирлянду из святого имени и премы и одел ее на материальный мир» (Чч, Ади, 4.39-40).

Гоур-Говинда Свами объясняет: «Эта према является скрытым сокровищем Голоки Вриндавана, которое никогда прежде не раздавалось. Но Гаура раздал его всем в материальном мире, даже самым падшим, через воспевание Его имени, Кришна-наму:

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе

Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе

Это не обычное имя, а према-нама, имя, которое дарует прему. Махапрабху Сам наслаждался его вкусом и раздавал другим. Но как Он сплел гирлянду из намы и премы?

Нама — это средство (садхана), а према — это цель (садхья). Цель и средство. Как они сплетаются в гирлянду? Намера рхале кришна-паде према упаджайя: «Повторяя святое имя чисто, ты разовьешь кришна-прему». Повторение святого имени — это средство, а кришна-према — это цель.

Према, которую дал Гауранга, необычна. Это абсолютно чистая према самого высокого уровня. Если кому-то повезет и он обретет эту прему, он отвергнет мукти, сплевывая при одной мысли о нем. Среди различных типов кришна-премы, любовь жителей Вриндавана — самая возвышенная. Эта враджа-према бывает четырех видов — дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья. Из этих четырех гопи-према превосходит все остальные. Гопи-према тоже бывает разной, но радха-према — наивысшая среди всех. Эта према — скрытое сокровище, ниджа-гупта-виттам. Если кому-то повезет, и он обретет радха-прему, он достигнет исполнения всех своих желаний, высшего совершенства в жизни.

Нама — это святое имя, Шриман Нама, а нами — это Сам Кришна, обладатель имени. Нет разницы между нама и нами. «Среди путей исполнения преданного служения девять являются наилучшими, потому что обладают огромным могуществом даровать Кришну и экстатическую любовь к Нему. Среди девяти процессов преданного служения самым важным является постоянное повторение святого имени Господа. Если человек делает это, избегая десяти оскорблений, он с легкостью обретет высочайшую ценность — любовь к Богу» (Чч. Антья, 4.70-71).

Кришна неотличим от Своего имени. И поскольку Он без начала (анади), транцендентный (чинмайа) и исполняющий все желания (чинтамани), Его святое имя дает все, чего мы желаем: «Хорошо, возьми это! Возьми это! Нитай! Нитай! — возьми это!» Не означает «возьми». Имя Нитай означает «возьми это!»

Единственное достояние вайшнава — это святое имя и ничего больше. Вайшнав просит нама-чинтамани: «Пожалуйста, даруй мне Кришна-прему!» А материалисты просят: «Дай мне набожность, богатства, наслаждение и освобождение». И имя дает: «Нетай, нетай — Хорошо, возьми это!» Но единственное, о чем просит вайшнав — это даровать Кришна-прему.

Поскольку имя чисто, оно тождественно Кришне. Облик Кришны, качества и лилы проявлены в нем. Чисто повторяя святое имя, можно увидеть всепривлекающего Кришну. Не только Его облик, но все транцендентные лилы откроются взору, потому что в святом имени находятся все лилы Кришны. Имя — высшая истина, парама-таттва, Кришна-таттва. И Кришна хочет, чтобы мы повторяли святое имя. «О глупый ум, мошенник-ум, безумный ум, повторяй — Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». Воспевание святого имени избавляет от глупости. «Мой ум глуп и завистлив. Он очистится воспеванием святого имени под руководством чистого вайшнава — нет иного пути».

При безоскорбительном повторении святого имени немедленно исчезают все анартхи в сердце и наступают стадии ништха, ручи, асакти и бхава, что является целью преданного служения. Благодаря повторению Харе Кришна, чистого имени, можно шаг за шагом достичь высшей ступени, Кришна-премы. Далее, когда према становится все более и более насыщенной, она перерастает в снеха, мана, праная, рага, анурага, бхава и махабхава. Суть према-бхакти — нарастающий вкус супружеской любви.

Эту любовь Гауранга дал людям века Кали — высшую прему, Радха-прему, любовь Шримати Радхарани к Кришне. Господь Гауранга нисшел проповедовать према-наму, не обычную наму (Чч. Ади, 4.5). Он наслаждался вкусом према-нама-санкиртаны и, распространяя киртану даже среди неприкасаемых, сплел малу (гирлянду) из святого имени и премы, которую одел на материальный мир. Према Пурушоттама Гауранга — отец према-нама-санкиртаны, не обычной санкиртаны, которая состоит только из садхана-бхакти. Према-нама-санкиртана означает, что это санкиртана, которая наполнена премой. Это санкиртана Мааданакхья Махабхава-майи Шримати Радхарани, ее совершает Шримати Радхарани, она является сутью према-бхакти. Поэтому према-нама-санкиртана — скрытое сокровище Голоки Вриндавана.

Нет разницы между намой и нами. Шримати Радхарани чувствует острую боль разлуки с нами, Кришной. Поэтому према-нама-санкиртана наполнена чистой любовью Радхарани и является конечной целью жизни. Во время према-нама-санкиртаны Кришна проявляет самую возвышенную Свою форму — Шримана Намы, которая полна сладости супружеской любви. Редкие удачливые души знают об этом и совершают према-нама-санкиртану. Повторяя према-наму, они предлагают гирлянду према-бхакти лотосным стопам Шримана Намы.

Вслед за Шримати Радхарани такую према-нама-санкиртану совершают девушки Враджа, чувствуя острую боль разлуки с нами, Кришной.

Гаура тоже является нами, Самим Кришной, который неотличим от намы. Благодаря према-нама-санкиртане Он наслаждается према-расой, супружеской любвью. Потом Он сплетает гирлянду из святого имени и премы и предлагает ее каждому. Ежедневно повторяя на четках святое имя, мы должны чувствовать боль разлуки с Кришной, и тогда постепенно это повторение станет безоскорбительным и чистым. Это сокровище Голоки, недоступное материальному миру, но Махапрабху пришел дать его всем».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати в статье «Нам бхаджан» называет два типа преданных, которые жадно стремятся обрести любовь к Богу по милости святого имени Кришны — это бхаджананади и гоштхьянанди. Разница между ними лишь в методе поклонения святым именем.

Метод поклонения бхаджанананди называется нирджана-бхаджан, и идеальным примером такого поклонения стал Харидас Тхакур, который ежедневно повторял 3 лакха (192 круга) святых имен. По возможности они избегают внешних контаков.

Гошьхьянанди проповедуют, смешиваясь с толпой ради распространения сознания Кришны по всему миру. ИСККОН — движение гоштхьянанди. Шрила Прабхупада объяснял в лекции по «Шримад-Бхагаватам» в 1976 году: «Бхаджанананди заинтересованы только в собственном благе или думают, что недостаточно квалифицированы для проповеди, и поэтому не занимаются ею. Сва-вимукти-кама: «Позвольте мне следить за своими делами». «Масло для моей машины». И есть другая категория преданных, которые рискуют ради проповеди на благо всего человеческого общества. Их называют готшхьянанди, увеличивающие число преданных. Кришна отдает им предпочтение: «Всякий, занятый проповедью этой сокровенной науки «Бхагавад-гиты», для Меня дороже всех» (Б-г. 18. 68-69). Так что если вы хотите быстро обрести признание Кришны, продолжайте проповедовать сознание Кришны. Даже если вы делаете это несовершенным образом, но искренне, используя все свои способности, если вы проповедуете, Кришна будет очень доволен».

Гоштхьянанди и бхаджананди совершают рагануга нама-бхаджан, глубоко личное поклонение через святое имя Кришны. В ИСККОНе преданные повторяют джапу и мантру гайятри. Таким образом и те, и другие стремятся пройти через стадии шравана (внимательное слушание святого имени), варана (принятие святого имени в сердце), смарана (постоянное памятование святого имени), аппана (полное погружение ума в святое имя) и праппана (достижение человеком изначальной сварупы (формы) в играх Кришны). Но поскольку проповедник исключительно дорог Кришне, Господь склонен скорее помочь гоштхьянанди достичь совершенства в нама-бхаджане. Даже если проповедник так занят, что не имеет времени повторять 192 круга каждый день, его шестнадцать кругов уже привлекают особую милость Кришны. Таким образом, гоштхьянанди, благодаря искренним попыткам проповеди, быстро продвигается в нама-бхаджане.

Шрила Прабхупада не пользовался методами нирджана-бхаджана даже на последнем этапе своих проявленных игр. Он до конца оставался предан проповеди, и ученики, естественно, должны последовать его примеру. Прежде, когда гоштхьянанди старился и физически слабел, он мог удалиться в уединенное место, чтобы полностью предаться джапе и памятованию о Кришне. В таком уединении провел последние годы Бхактивинода Тхакур, погрузившись в самадхи.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати запретил нирджана-бхаджан, потому что видел, что современному человеку трудно удержать ум от оскверняющих мыслей о женщинах, богатстве и славе. Своим ученикам он велел постоянно заниматься санкиртаной и таким образом достичь совершенства рагануга нама-бхаджана.

В «Вайшнава ке» (19) он писал: «Этот Шри-дайита-даса (Его божественная милость Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, смиренный слуга всемилостивой Шримати Радхарани) желает просто погрузиться в нектар распространения славы святого имени Господа Кришны. Дорогой ум, теперь позволь нам громко повторять святые имена Кришны, чтобы мы могли постоянно оставаться в океане трансцендентного нектара. Совместное повторение святых имен Кришны пробуждает трансцендентное спонтанное любовное памятование о Господе Кришне (Его форм, качеств и игр). Только тогда возможно сокровенное осознание и чистая практика нирджана-бхаджана в любовном преданном служении Их Светлостям Шри Шри Радха-Кришне».

Шрила Харикеша Свами Шри Вишнупад в письме от 1.05.97 объясняет: «Шрила Прабхупада не хотел, чтобы мы искусственно пытались развить высшие расы духовной практики. Он хотел, чтобы человек автоматически поднялся на эту платформу и естественно принял высшие расы. Это также можно делать искусственно, как некоторые бабаджи, но потом они падают и занимаются незаконным сексом и проч. Шрила Прабхупада был очень против этого. И чтобы защитить нас, не обладающих необходимыми качествами западных людей, он сказал, что мы должны просто продолжать нашу практику и в должное время мы естественным образом поднимемся на высший уровень благодаря слушанию, повторению и проповеди».

Сахаджия. В книге «Бахаджана-рахасья» Шрила Бхактивинда Тхакур, подробно описав все ступени бхакти от шрадхи до премы, говорит, что преданный медитирует на свою вечную форму только на стадии асакти, то есть избавившись от анартх (материального осквернения). Преждевременно подражая поведению продвинутых преданных, он будет сбит с толку: «Если он думает о своей сиддха-дехе, не достигнув адхикары (квалификации), его разум придет в замешательство».

Шрила Прабхупада также говорит тем, кто «хочет подражать поведению Харидаса Тхакура, что для этого прежде нужно получить приказ Шри Чайтаньи Махапрабху или Его представителя. Чистый преданный или слуга Господа всегда исполняет приказы Господа. Шри Чайтанья Махапрабху попросил Нитьянанду Прабху проповедовать в Бенгалии, а Госвами — Рупу и Санатану — идти во Вриндаван и отыскивать утерянные места паломничества. Таким же образом, Он попросил Харидаса Тхакура оставаться в Джаганнатха Пури и постоянно повторять имена Господа. Шри Чайтанья Махапрабху разным личностям давал разные приказы, и поэтому человеку не должно подражать поведению Харидаса Тхакура, не получив на то воли Шри Чайтаньи Махапрабху или Его представителя» (Чч, М, 11.195).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати также осуждал подобных подражателей:

душта мана! Туми кисера вайшнава?

Пратиштхара таре, нирджанера гхаре,

тава хари-нама кевала кайтава

«Дорогой ум, ты пытаешься подражать Харидасу Тхакуру и повторять Харе Кришна мантру в уединении, но ты не достоин назваться вайшнавом, потому что хочешь обмануть толпу, не обладая качествами Харидаса Тхакура. Пытаясь подражать ему, ты падешь, поскольку ты неофит и будешь думать о женщинах и деньгах. Ты окажешься в тисках майи, твое так называемое повторение в уединении приведет тебя только к падению».

Предостережения ачарьев не запрещают преданным ИСККОНа читать, писать или обсуждать сокровенные истории мадхурья-лилы Кришны и гопи из подлинных писаний, но призывают к осторожности. В 1969 году Шрила Прабхупада в беседе наставлял своих учеников.

Прабхупада: Линия поведения должна быть такой, что люди могут не понять и относиться к гопи как к обычным девушкам. Вы должны осторожно представлять гопи. Это не означает, что мы теперь не должны произносить имя гопи. Мы не даем обета игнорировать гопи. Нет, они — наши почитаемые преданные. Разве мы можем обойти их?

Сатсварупа: Можно ли писать «целуя уста Кришны»?

Прабхупада: Нет, этого мы должны избегать. Этого мы должны избегать. Но это не отвратительно. Согласно времени и обстоятельствам… Я описывал эти вещи. Факт остается фактом. Как мы это описывали в Кришна-лиле. Я описал жизнь Кришны и не мог опустить эту часть Его жизни, когда Кришна действительно целовал гопи в танце раса.

Сатварупа: Но это в книгах, не на людях…

Прабхупада: Да. В таких обстоятельствах мы, конечно, можем дать. Но насколько возможно, очень предусмотрительно и редко мы должны представлять это. В жизни Шри Чайтаньи Махапрабху мы видим, что на людях Он никогда не обсуждал Кришна-лилу с гопи. Это была очень сокровенная тема в близком кругу — с Раманандой Раем и Сварупой Дамодарой. И Он спрашивал… даже с великими учеными Он обсуждал философию, как например, с Сарвабхаумой Бхаттачарьей. Но в присутствии великих преданных, таких как Рамананда Рай, Он наслаждался как гопи, я хочу сказать, близкими отношениями с Кришной. Так что мы должны помнить, что люди могут не понять этого и представлять эти вещи очень осмотрительно, не очень открыто. Они могут не понять.

Отношение Шрилы Прабхупады было таким, что «люди могут не понять». Поэтому темы игр Кришны с гопи не проповедуются открыто. В ИСККОНе много неофитов, чья проницательность оставляет желать лучшего. Не обладая истинным пониманием этих игр, они могут так представить их на стороне, что наверняка будут неправильно поняты. ИСККОН не проповедует эти игры в на широкой публике. Это сокровенная тема.

1976 году Шрила Прабхупада был очень недоволен группой преданных в Лос-Анжелесе, которые регулярно встречались, чтобы обсуждать любовные игры Кришны и гопи. Находясь под влиянием так называемых бабаджи Вриндвана, они были не очень строги в садхана-бхакти и санкиртане, и стали жертвой заблуждения о расе. Шрилу Прабхупаду рассердило их отношение к той части Кришна-катхи, которая не относится к гопи-бхаве. Они считали эту часть менее важной. Шрила Прабхупада отругал их за то, что они считали «мать Яшоду ниже гопи».

Различные типы преданных имеют разные наклонности и взаимоотношения с Верховным Господом. Все взамоотношения хороши, потому что направлены на Кришну. Однако мадхурья-раса считается наивысшей, потому что включает в себя остальные расы и является самой сладкой. Гопи так привязаны к Кришне, что считают все Его игры во всех отношениях нектаром для ушей. Опьненные слушанием и повторением славы Господа, они не в силах остановиться, даже если какие-то игры причиняют им боль, как например, отъезд Кришны в Матхуру.

Возможно ли стремиться только к матхурья-расе, не желая слушать о деяниях Кришны с Его матерью или отцом, с Его друзьями-пастушками или Арджуной?

Шрила Прабхупада сказал: «Это сахаджия. Сахаджии никогда не читают «Бхагавад-гиты». (Саркастически) Потому что они уже возвысились до блаженства супружеской любви. Они не испытывают интереса к «Бхагавад-гите». Или когда вы обсуждаете философские моменты «Шримад-Бхагаватам» — джанмадьясья, они тоже не привлекаются».

Бенгальский академик Маниндра Мохан Боз написал исследование «Культ сахаджии в Бенгалии после Шри Чайтаньи». Он обозначил разницу между сахаджиями и вайшнавами: «В этих пределах сахаджии и вайшнавы в полном согласии. Но потом доктрина сахаджиев отделяется от основного течения и в этом решающий момент. Вайшнавы не отбрасывают другие три чувства (слуги, друга и родителя), даже ставя особое ударение на мадхурье, потому что они поддерживают, что преданный может принять любой из четырех в своей попытке осознать Бога… Но сахаджии принимают только мадхурья-расу, утверждая, что мистическая доктрина любви зиждется лишь на этом чувстве. В этом они отделились от родительского ствола и, разрабатывая этот принцип, повернули свои мысли в новом направлении».

Как уже объяснялось, последователи Господа Чайтаньи сначала стремятся к дасья-расе с Господом в Его играх санкиртаны. Это изначальное стремление не исключает обсуждения игр Кришны и гопи. Но без служения Господу Чайтанье невозможно войти Радха-Кришна мадхурья-лилу. Однако пракрита-сахаджии так «преданы» мадхурья-бхаве, что пытаются приблизиться к Господу Чайтанье в этом настроении (секта Гауранга-нагари). Поэтому в действительности так называемая преданность пракрита-сахаджиев — это лишь навязчивая оскорбительная идея секса.

Хотя «Чайтанья-чаритамрита» ясно гвоорит, что следует проникнуться эмоциональным состоянием, устремленностью гопи, а не подражать их одеяниям, гонимые вожделением глупые сахаджии искусственно устремляются к мадхурья-лиле, не обращая внимания на собственные анартхи. Они изобретают свои способы вторжения в игры Кришны, одним из которых стало посвящение сиддха-пранали, когда гуру «раскрывает» своим неофитам-ученикам их сиддха-сварупу (вечную духовную форму) в Кришна-лиле. Ученики получают мантру, которую используют в своей медитации на предполагаемую вечную форму, а затем продолжают обычную мирскую деятельность, гордо думая: «Я гопи» или «я любимая птица Радхарани». Сиддха-пранали посвящение — это лишь ловушка майи, которая показывает, как опасно человеку преждевременно пытаться понять сокровенную лилу Кришны.

Все сказанное призвано помочь преданным и вдохновить их самоотверженно следовать воле Шри Чайтаньи Махапрабху и Его представителя, духовного учителя. В связи с этим Шрила Прабхупада пишет: «Когда Сарвабхаума Бхаттачарья спросил Господа о том, что Он считает самым важным, Шри Чайтанья Махапрабху немедленно ответил, что самым важным является повторение святых имен Господа — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе» (Чч, М, 6.241).


Биофизика клеточных процессов. Биофизика мембранных процессов

3.1. Структура и функционирование биологических мембран.

Мембрана как универсальный компонент биологических систем. Развитие представлений о структурной организации мембран. Характеристика мембранных белков. Характеристика мембранных липидов. Динамика структурных элементов мембраны. Белок -липидные взаимодействия. Вода как составной элемент биомембран.

Модельные мембранные системы. Монослой на границе раздела фаз. Бислойные мембраны. Протеолипосомы.

Физико-химические механизмы стабилизации мембран. Особенности фазовых переходов в мембранных системах. Вращательная и трасляционная подвижность фосфолипидов, флип-флоп переходы. Подвижность мембранных белков. Влияние внешних (экологических) факторов на структурно-функциональные характеристики биомембран.

Поверхностный заряд мембранных систем; происхождение электрокинетического потенциала. Явление поляризации в мембранах. Дисперсия электропроводности, емкости, диэлектрической проницаемости. Зависимость диэлектрических потерь от частоты. Особенности структуры живых клеток и тканей, лежащие в основе их электрических свойств.

Свободные радикалы при цепных реакциях окисления липидов в мембранах и других клеточных структурах. Образование свободных радикалов в тканях в норме и при патологических процессах. Роль активных форм кислорода. Антиоксиданты, механизм их биологического действия. Естественные антиоксиданты тканей и их биологическая роль.

3.2. Биофизика процессов транспорта веществ через биомембраны и биоэлектрогенез.

Пассивный и активный транспорт веществ через биомембраны.

Транспорт неэлектролитов. Проницаемость мембран для воды. Простая диффузия. Ограниченная диффузия. Связь проницаемости мембран с растворимостью проникающих веществ в липидах. Облегченная диффузия. Транспорт Сахаров и аминокислот через мембраны с участием переносчиков. Пиноцитоз.

Транспорт электролитов. Электрохимический потенциал. Ионное равновесие на границе мембрана-раствор. Профили потенциала и концентрации ионов в двойном электрическом слое. Равновесие Доннана. Пассивный транспорт; движущие силы переноса ионов. Электродиффузионное уравнение Нернста-Планка. Уравнения постоянного поля для потенциала и ионного тока. Проницаемость и проводимость. Соотношение односторонних потоков (соотношение Уссинга).

Потенциал покоя, его происхождение. Активный транспорт. Электрогенный транспорт ионов. Участие АТФаз в активном транспорте ионов через биологические мембраны. Ионные каналы; теория однорядного транспорта. Ионофоры: переносчики и каналообразующие агенты. Ионная селективность мембран (термодинамический и кинетический подходы). Модель параллельно функционирующих пассивных и активных путей переноса ионов.

Потенциал действия. Роль ионов Na и К в генерации потенциала действия в нервных и мышечных волокнах; роль ионов Са и С1 в генерации потенциала действия у других объектов.

Кинетика изменений потоков ионов при возбуждении. Механизмы активации и инактивации каналов.

Описание ионных токов в модели Ходжкина-Хаксли. Воротные токи. Математическая модель нелинейных процессов мембранного транспорта. Флутуакции напряжения и проводимости в модельных и биологических мембранах.

Распространение возбуждения. Кабельные свойства нервных волокон. Проведение импульса по немиелиновым и миелиновым волокнам. Математические модели процесса распространения нервного импульса. Физико-химические процессы в нервных волокнах при проведении рядов импульсов (ритмическое возбуждение). Энергообеспечение процессов распространения возбуждения.

Основные понятия теории возбудимых сред.

3.3. Молекулярные механизмы процессов энергетического сопряжения.

Связь транспорта ионов и процесса переноса электрона в хлоропластах и митохондриях. Локализация электронтранспортных цепей в мембране; структурные аспекты функционирования связанных с мембраной переносчиков; ассиметрия мембраны.

Основные положения теории Митчела; электрохимический градиент протонов; энергизированное состояние мембран; роль векторной 1-Г-АТФазы. Сопрягающие комплексы, их локализация в мембране; функции отдельных субъединиц; конформационные перестройки в процессе образования макроэрга.

Протеолипосомы как модель для изучения механизма энергетического сопряжения. Бактериородопсин как молекулярный фотоэлектрический генератор. Физические аспекты и модели энергетического сопряжения.

3.4. Биофизика сократительных систем.

Основные типы сократительных и подвижных систем. Молекулярные механизмы подвижности белковых компонентов сократительного аппарата мышц. Принципы преобразования энергии в механохимических системах. Термодинамические, энергетические и мощностные характеристики сократительных систем.

Функционирование поперечнополосатой мышцы позвоночных. Модели Хаксли, Дещеревского, Хилла.

Молекулярные механизмы немышечной подвижности.

3.5. Биофизика рецепции.

Гормональная рецепция. Общие закономерности взаимодействия лигандов в рецепторами; равновесное связывание гормонов. Роль структуры плазматической мембраны в процессе передачи гормонального сигнала. Рецептор — опосредованный внутриклеточный транспорт. Представления о цитоплазменно-ядерном транспорте. Методы исследования гормональных рецепторов.

Сенсорная рецепция. Проблема сопряжения между первичным взаимодействием внешнего стимула с рецепторным субстратом и генерацией рецепторного (генераторного) потенциала. Общие представления о структуре и функции рецепторных клеток. Место рецепторных процессов в работе сенсорных систем.

Фоторецепция. Строение зрительной клетки. Молекулярная организация фоторецепторной мембраны; динамика молекулы зрительного пигмента в мембране. Зрительные пигменты: классификация, строение, спектральные характеристики; фотохимические превращения родопсина. Ранние и поздние рецепторные потенциалы. Механизмы генерации позднего рецепторного потенциала.

Механорецепция. Рецепторные окончания кожи, проприорецепторы. Механорецепторы органов чувств: органы боковой линии, вестибулярный аппарат, кортиев орган внутреннего уха. Общие представления о работе органа слуха. Современные представления о механизмах механорецепции; генераторный потенциал. Электрорецепция.

Хеморецепция. Обоняние. Восприятие запахов: пороги, классификация запахов.

Вкус. Вкусовые качества. Строение вкусовых клеток. проблема вкусовых рецепторных белков.

Рецепция медиаторов и гормонов. Проблема клеточного узнавания. Механизмы взаимодействия клеточных поверхностей.


Види випробувань

Дослідні випробування – випробування, які проводяться для вивчення певних характеристик властивостей об’єкта.

Контрольні випробування – випробування, які прово-дяться для контролю якості об’єкта.

Державні випробування продукції – випробування встановлених найважливіших видів продукції, що проводяться головною організацією державних випробувань чи приймальні випробування, які проводяться державною комісією або випробувальною організацією, якій надано право їх проведення.

Міжвідомчі випробування – випробування, що проводять-ся комісією з представників декількох зацікавлених міністерств і (чи) відомств, або приймальні випробування встановлених видів продукції для приймання складових частин об’єкта, розроб-леного спільно кількома відомствами.

Відомчі випробування – випробування, що проводяться комісією з представників зацікавленого міністерства чи відомства.

Доводжувальні випробування – дослідні випробування, що проводяться під час розроблення продукції з метою оцінки впливу внесених у неї змін для досягнення заданих значень показників її якості.

Попередні випробування – контрольні випробування дослідних зразків або дослідних партій продукції з метою визначення можливості їх пред’явлення на приймальні вип-робування.

Приймальні випробування – контрольні випробування дослідних зразків, дослідних партій продукції чи виробів одиничного виробництва, що проводяться для визначення доцільності впровадження цієї продукції у виробництво та використання за призначенням.

Кваліфікаційні випробування – контрольні випробування установчої серії чи промислової партії, які проводяться для оцінки готовності підприємства до випуску продукції даного типу в зданому обсязі.

Приймально-здавальні випробування – контрольні випробування продукції під час проведення приймального контролю.

Періодичні випробування – контрольні випробування виготовлюваної продукції, що проводяться в обсягах та в терміни, які встановлені нормативними документами, з метою контролю стабільності якості продукції та можливості продовження її виготовлення.

Інспекційні випробування – контрольні випробування установлених видів виготовлюваної продукції, що проводяться спеціально уповноваженими організаціями у вибірковому порядку з метою контролю стабільності продукції.

Атестаційні випробування – випробування, що проводяться для оцінки якості продукції під час її атестації за категоріями якості.

Сертифікаційні випробування – контрольні випробування продукції, що проводяться з метою встановлення відповідності характеристик її властивостей національним і (чи) міжнародним нормативним документам.

Лабораторні випробування – випробування об’єкта, що проводяться в лабораторних умовах.

Випробування дослідного зразка – випробування чи серія випробувань, спрямованих на підтвердження проекту, які проводяться з метою визначення відповідності виробу (об’єкта), виготовленого за даним проектом, вимогам, які містяться в документації на виготовлення даної продукції (вимогам технології).

Стендові випробування – випробування об’єкта, що проводяться на випробувальному обладнанні.

Полігонні випробування – випробування об’єкта, що проводяться на випробувальному полігоні.

Натурні випробування – випробування об’єкта в умовах, які відповідають умовам його використання згідно з прямим призначенням з безпосереднім оцінюванням чи контролем визначуваних характеристик властивостей об’єкта.

Експлуатаційні випробування – випробування об’єкта, що проводяться під час експлуатації.

Нормальні випробування – випробування, методи та умови проведення яких забезпечують одержання необхідного обсягу інформації про характеристики властивостей об’єкта в такому ж інтервалі часу, як і в передбачених умовах експлуатації.

Прискорені випробування – випробування, методи та умови проведення яких забезпечують одержання необхідної інформації про характеристики властивостей об’єкта за коротший термін, ніж за нормальних випробувань.

Скорочені випробування – випробування, що проводяться за скороченою програмою.

Функційні випробування – випробування, що проводяться з метою встановлення значень показників призначення об’єкта.

Випробування на надійність – випробування, що проводяться з метою визначення показників надійності в заданих умовах.

2 Структура та зміст теоретичної частини дисципліни

Тема №1. Загальні відомості про контролювання і випробування продукції машинобудування

Зміст теми

1 Продукція машинобудування та її властивості.

2 Загальні поняття про якість та технічний рівень продукції машинобудування.

3 Найменування та суть показників якості продукції. Способи визначення показників якості продукції.

4 Технічний контроль продукції. Види контролю. Організаційне, методичне та технічне забезпечення процесу контролю продукції.

5 Зміст та особливості проведення технічного контролю бурового і нафтогазопромислового обладнання в процесі експлуатації.

6 Випробування продукції. Складові частини системи випробування.

7 Класифікація видів випробування продукції машино-будування.

8 Роль та місце системи випробування при розробленні та виготовленні бурового і нафтогазопромислового обладнання.

9 Експлуатаційні випробування бурового і нафтогазо-промислового обладнання.

10 Мета, зміст та організація проведення сертифікаційних випробувань.

Що треба вміти ?

1 Обґрунтовувати та вибирати методи і параметри конт-ролю властивостей і характеристик обладнання, що експлу-атується.

2 В залежності від виду продукції, стадії її життєвого циклу та умов використання обґрунтувати необхідність та доцільність того чи іншого виду випробувань.

3 Обґрунтовувати та формувати показники якості продукції на стадії її розроблення чи удосконалення.

4 Вибирати технічні засоби для контролю якості продукції на всіх стадіях її життєвого циклу.

5 Організувати проведення експлуатаційних випробувань конкретного виробу, обладнання.

Рекомендовані джерела: 3, 11, 13, 32, 35.

Тема №2. Підготовка до випробувань

Зміст теми

1 Номенклатура та загальна характеристика документів, що подаються на приймальні та експлуатаційні випробування.

2 Підготовка виробів до випробування.

3 Підготовка випробувальних та вимірювальних технічних засобів для проведення випробування. Розроблення і виготов-лення оригінальних технічних засобів для випробування та вимі-рювання.

4 Атестація випробувального обладнання. Вимоги до метрологічного забезпечення випробувальних робіт.

5 Підготовка технічного персоналу для проведення випробувальних робіт.

6 Загальні вимоги щодо організації проведення випро-бування обладнання.

Що треба вміти ?

1 Забезпечити документальний супровід процесу випробування.

2 Підібрати існуюче обладнання, необхідне для випробу-вання виробу.

3 Вибрати необхідні технічні засоби для вимірювання параметрів, характеристик та властивостей виробу під час його випробування.

4 Спроектувати за необхідності випробувальні установки, технічні засоби для вимірювання параметрів та властивостей виробу в процесі його випробування.

5 У разі потреби обґрунтувати кількість зразків виробу для випробування, здійснювати їх вибір, користуючись відомими методиками.

6 Оцінювати відповідність класу точності вибраних вимірювальних технічних засобів відповідним регламентованим характеристикам виробу.

7 Оцінювати ефективність та вартість можливих методів випробувань, вибирати найефективніший з них.

8 Оцінювати точність результатів випробувань.

Рекомендовані джерела: 3, 11, 13, 14, 32, 37.

Тема №3. Розроблення технічного документа

«Методика випробувань»

Зміст теми

1 Призначення та сутність технічного документа «Методика випробувань».

2 Порядок розроблення методики випробувань. Характе-ристика та зміст робіт, що виконуються на підготовчому, основному та завершальному етапах розроблення методики випробувань.

3 Структура, загальні правила побудови та викладу методики випробувань.

4 Особливості викладу окремих розділів методики випробувань.

5 Правила оформлення, позначення, погодження та затвердження документа «Методика випробувань».

6 Особливості розроблення програми та методики приймальних випробувань дослідних зразків продукції.

7 Особливості розроблення методики експлуатаційних випробувань бурового та нафтогазопромислового обладнання.

Що треба вміти ?

1 Обґрунтовувати та установлювати номенклатуру харак-теристик та параметрів, які необхідно визначати в процесі випробування.

2 Вибирати високоефективні сучасні технічні засоби для проведення випробувань (випробувальне обладнання, вимірю-вальні та реєстраційні технічні засоби тощо).

3 Розробляти в разі необхідності випробувальне облад-нання (випробувальні стенди, установки).

4 Розробляти у разі необхідності технічні засоби для вимі-рювання випробувальних характеристик та параметрів.

5 Оформляти проект технічного документа «Методика випробувань» згідно чинних вимог діючих нормативних до-кументів.

Рекомендовані джерела: 3, 11, 13, 28, 33, 35.

Тема № 4. Випробування устьового обладнання в процесі виготовлення та ремонту

Зміст теми

1 Призначення, умови роботи, загальні характеристики устьового обладнання свердловин (колонних головок, противикидного обладнання, фонтанних арматур тощо).

2 Експлуатаційні вимоги до устьового обладнання.

3 Мета і задачі гідравлічних випробувань устьового обладнання та його складових частин.

4 Класифікація гідравлічних випробувань устьового обладнання. Режим випробувань. Критерії герметичності.

5 Загальні вимоги до технічних засобів для проведення гідравлічних випробувань устьового обладнання. Випробувальні установки, їх загальна характеристика та конструктивні особ-ливості. Типові вимоги до випробувальних установок.

6 Особливості випробування на міцність і щільність корпусних деталей. Режим випробувань. Критерії міцності і щільності.

7 Випробування на герметичність плашкових та універ-сальних превенторів. Критерії герметичності.

8 Випробування фонтанних арматур та їх складових час-тин (засувок, дроселів, трубних підвісок, фланцевих з’єднань).

9 Особливості випробування колонних головок та їх скла-дових частин: клинових підвісок, пакерних ущільнень.

10 Вимоги безпеки при гідравлічних випробуваннях устьо-вого обладнання.

Що треба вміти ?

1 Визначати параметри режиму випробування устьового обладнання та його складових частин.

2 Розробляти необхідні технічні засоби та оснащення для випробування устьового обладнання.

3 Вибирати необхідні вимірювальні засоби для контролю параметрів режиму випробувань.

4 Розробляти проект технічного документа «Методика випробувань» конкретного виробу устьового обладнання.

5 Аналізувати результати випробувань. Виявляти можливі причини негерметичності випробувальних об’єктів.

6 Оформляти результати гідравлічних випробувань обладнання.

7 Передбачати та аналізувати небезпечні ситуації, що можуть мати місце в процесі гідравлічних випробувань.

8 Рекомендувати організаційні та технічні заходи щодо попередження виникнення небезпечних ситуацій при випро-буваннях.

Рекомендовані джерела: 4, 6, 7, 8, 11, 18, 25, 40, 43.

Тема № 5. Гідравлічні випробування устьового обладнання після монтажу на свердловині

Зміст теми

1 Мета і задачі випробування устьового обладнання після його монтажу.

2 Режим випробування змонтованого устьового облад-нання. Критерії герметичності випробуваного обладнання.

3 Технічні засоби для випробування устьового обладнання після його монтажу на свердловині.

4 Особливості монтажу та правила випробування колон-них головок.

5 Періодичність та правила випробування противикидного обладнання на стадії спорудження свердловини.

6 Особливості випробування противикидного обладнання в умовах відкритого ствола свердловини.

7 Випробування фонтанних арматур газових і фонтанних нафтових свердловин. Випробування маніфольдів фонтанних арматур.

8 Випробування фонтанних арматур газових свердловин повітрям. Особливості схеми випробування.

9 Вимоги безпеки при випробуванні змонтованого устьо-вого обладнання.

Що треба вміти ?

1 Визначати параметри режиму випробування устьового обладнання, змонтованого на свердловині.

2 Вибирати технічні засоби для проведення гідравлічних випробувань змонтованого устьового обладнання.

3 Розробляти методику, інструкції та правила гідравлічних випробувань устьового обладнання.

4 Аналізувати результати випробувань. Виявляти і усувати причини негерметичності випробувальної системи.

5 Оформляти результати гідравлічних випробувань змон-тованого устьового обладнання.

6 Передбачати небезпечні ситуації, що можуть виникати в процесі випробування. Розробляти організаційні та технічні заходи щодо попередження виникнення екстремальних та небезпечних ситуацій в процесі випробування.

Рекомендовані джерела: 4, 6, 8, 31, 40, 42, 43.

Тема № 6. Гідравлічні випробування труб і трубних колон

Зміст теми

1 Номенклатура, конструкція та особливості експлуатації труб нафтогазового сортаменту. Вимоги до герметичності труб і трубних колон. Мета і задачі випробувань.

2 Технічні засоби для гідравлічних випробувань обсадних, насосно – компресорних та бурильних труб на ремонтно – про-катних базах підприємств.

3 Причини негерметичності спущених в свердловину трубних колон. Способи та технічні засоби виявлення місця негерметичності трубних колон.

4 Параметри режиму гідравлічних випробувань труб і трубних колон.

5 Випробування обсадних колон на стадії спорудження свердловини.

6 Особливості та технічні засоби для випробування колон насосно – компресорних труб для виконання технологічних та ремонтних процесів в свердловині. Поінтервальне опресування колон насосно – компресорних труб.

7 Випробування бурильних труб та колон в процесі спорудження свердловини. Технічні засоби для випробувальних робіт.

8 Вимоги безпеки при випробуванні труб і трубних колон.

Що треба вміти ?

1 Проводити пошук інформації щодо правил і норм випробування труб і трубних колон, методів випробування, технічних засобів для їх реалізації.

2 Вибирати параметри режиму гідравлічних випробувань труб і трубних колон залежно від конструкції труб, їх міцності, вимог технологічних та ремонтних процесів, інших експлуа-таційних чинників.

3 Вибирати технічні засоби для створення тиску рідини в процесі гідравлічних випробувань труб і трубних колон.

4 Розробляти свердловинне технічне оснащення для випробування на герметичність спущеної в свердловину колони насосно-компресорних труб.

5 Розробляти методики, інструкції та правила гідравлічних випробувань трубних колон.

6 Аналізувати результати випробувань трубних колон. Виявляти і усувати причини негерметичності випробувальної системи.

7 Оформляти результати гідравлічних випробувань спущених в свердловину трубних колон.

8 Уточнювати та конкретизувати типові правила безпеки випробувальних робіт залежно від умов випробування та експлуатації трубних колон.

Рекомендовані джерела: 20, 22, 23, 38, 40, 43

Тема № 7. Випробування свердловинних пакерів і якорів

Зміст теми

1 Призначення та особливості конструкції свердловинних пакерів та якорів. Умови експлуатації свердловинних пакерів та якорів.

2 Формування якості пакерів та якорів при проектуванні. Забезпечення якості пакерів та якорів в процесі виготовлення.

3 Мета і задачі випробування якорів і пакерів на підпри-ємствах-виробниках і ремонтно – прокатних базах нафтогазо-видобувних підприємств.

4 Випробування свердловинних якорів на утримуючу здатність. Параметри режиму випробування. Технічні засоби для випробування.

5 Випробування пакерів на герметизуючу здатність. Режим випробування. Технічні засоби для випробувальних робіт.

6 Особливості та типові правила випробування пакерів у свердловинах.

Що треба вміти ?

1 Обґрунтовувати і визначати властивості та параметри свердловинних якорів і пакерів, які необхідно перевірити в процесі випробування.

2 Розробляти випробувальні стенди для експеримен-тальної перевірки параметрів та властивостей свердловинних пакерів та якорів.

3 Вибирати необхідні вимірювальні засоби для контролю параметрів та властивостей режиму випробування.

4 Розробляти методику випробувань пакерів та якорів залежно від їх конструкції та поставлених задач випробувань.

5 Аналізувати результати випробувань. Установлювати причини негативних результатів випробування пакерів і якорів.

Рекомендовані джерела: 1, 10, 16, 26, 33

Тема № 8. Випробування на статичні навантаження бурових веж і щогл підйомних установок для ремонту свердловин

Зміст теми

1 Особливості конструкції та технології виготовлення бурових веж та щогл підйомних установок для ремонту свердловин.

2 Причини зниження несучої здатності бурових веж, щогл підйомних установок та інших металоконструкцій.

3 Методи контролю якості несучих металоконструкцій, технічні засоби для їх реалізації.

4 Мета і задачі статичних випробувань бурових веж і щогл підйомних установок для ремонту свердловин.

5 Вимоги до умов та режиму випробувань.

6 Підготовка до випробувань. Зміст і порядок робіт, що виконуються на стадії підготовки до випробувань.

7 Технічні засоби для створення навантаження на бурові вежі і щогли в процесі випробування.

8 Технічні засоби для вимірювання і реєстрації параметрів і режиму навантаження випробувальних об’єктів та їх дефор-мованого стану.

9 Порядок проведення випробувальних робіт. Критерії оцінки технічного стану бурових веж і щогл за результатами випробувань.

10 Документальне оформлення результатів випробувальних робіт.

Що треба вміти ?

1 Розробляти безпечні технічні засоби для створення статичних навантажень на бурову вежу чи щоглу підйомної установки для ремонту свердловини.

2 Вибирати, а при необхідності розробляти, ефективні технічні засоби для вимірювання параметрів режиму навантаження випробувальних об’єктів та їх деформованого стану.

3 Передбачати можливі небезпечні та екстремальні ситуації, що можуть мати місце в процесі випробування. Розробляти відповідні організаційні та технічні заходи щодо підвищення безпеки виконуваних робіт.

4 Розробляти проект технічного документа «Методика випробування щогли підйомної установки на статичні навантаження».

Рекомендовані джерела: 5, 10, 11, 16, 36, 38.

Тема № 9. Випробування заглибних якорів

Зміст теми

1 Призначення, параметри, особливості конструкції заг-либних якорів для утримання щогл підйомних установок для ремонту свердловин. Вимоги до утримуючої здатності якорів.

2 Способи закладання заглибних якорів, технічні засоби для їх реалізації.

3 Особливості розрахунку утримуючої здатності заглиб-них якорів.

4 Особливості режиму випробовування заглибних якорів на утримуючу здатність.

5 Аналіз схем та конструкцій існуючих технічних засобів для випробування заглибних якорів.

6 Вимоги безпеки при випробуванні заглибних якорів на утримуючу здатність.

Що треба вміти ?

1 Уміти розраховувати утримуючу здатність заглибних якорів.

2 Обґрунтовувати та визначати параметри режиму випро-бування заглибних якорів в залежності від моделей підйомних установок, що використовуються.

3 Запропонувати можливі схеми навантаження заглибних якорів в процесі їх випробування на утримуючу здатність.

4 Аналізувати можливі варіанти схем випробування заглибних якорів на утримуючу здатність з метою вибору раціональних схем.

5 Вибирати, а при необхідності розробляти, технічні засоби для випробування заглибних якорів на утримуючу здатність (пристрої для створення навантаження на якори, контрольно-вимірювальні та реєстраційні пристрої тощо).

6 Передбачити небезпечні ситуації, що можуть виникати в процесі випробування заглибних якорів і вживати відповідних запобіжних заходів в процесі розроблення схем і методу випробування.

7 Розробити проект технічного документа «Методика випробування заглибних якорів».

Рекомендовані джерела: 1, 5, 10, 16, 26, 27, 33.